Τα νεοπλάσματα αυτά αφορούν είτε τους σπονδύλους, είτε το νωτιαίο μυελό. Στη δεύτερη περίπτωση χωρίζονται σε εξωμηνιγγικά, εξωμυελικά-ενδομηνιγγικά και ενδομυελικά.

Η πρόοδος της νευροχειρουργικής κατέστησε σήμερα δυνατή την αφαίρεση κάποιων νεοπλασμάτων και μάλιστα με καλή πρόγνωση.

Για τη διάγνωσή τους χρησιμοποιείται η μαγνητική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού υγρού (Eικόνα1)

Εικόνα 1
Μαγνητική Τομογραφία νεοπλάσματος (ενδομηνιγγικού-εξωμυελικού)
που πιέζει ραχιαία τον νωτιαιο μυελό μεταξύ 2ου και 3ου αυχενικού σπονδύλου